Nyhedsbrev
Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK  Herning Østergades Apotek, apoteket herningcentret og apoteket Porshøj


GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik")
beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig, når du
handler på apoteket, eller når du besøger vores hjemmeside
www.herning.apotekeren.dk.

1.3 Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til
apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal ske via
kontaktoplysningerne anført under punkt 9.


HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL, OG
HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne
Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som vi
er underlagt.

2.2 Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i henhold til de
gældende regler herom.
2.2.1 Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde samt de
ansatte på apoteket, ligesom videoovervågningen også har et
kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af
kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat synlige
skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervågningen.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde
sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge kriminelle handlinger,
jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på apoteket indsamler vi
ikke oplysninger om dig, uanset om du betaler kontant eller med betalings- eller
kreditkort.

2.4 Når du køber receptpligtig medicin på apoteket: Vi behandler oplysninger
om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du køber.
Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicinkort (FMK) samt Det
Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til tilskud fra
regioner og/eller kommuner. Endvidere sker behandlingen, hvis du er medlem af
sygeforsikring "danmark".
2.4.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin, samt at
sikre dig de tilskud du er berettiget til, og at opfylde vores sundhedsretlige
forpligtelser.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan
opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige
forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsn. X
& XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c & § 157, stk.
5.

2.5 Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk, vil vi indberette
oplysningerne angivet på recepten til en til formålet særligt oprettet database
administreret af Danmarks Apotekerforening. Oplysningerne, vi indberetter,
omfatter oplysninger om navn og ydernummer på den læge, hvis recept er blevet
forfalsket samt oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse, ordineret mængde
og præparat på den kunde, hvis navn fremgår af den falske recept.
2.5.1 Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.
2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi kan overholde
vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. bekendtgørelse om recepter og
dosisdispensering af lægemidler Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.
1, litra e & f.

2.6 Når du bestiller Schengen-attester ("pillepas"): Vi indsamler oplysninger
om præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dagligt forbrug af
præparatet, personlige informationer, herunder oplysninger om pasnummer,
oplysninger om den læge der har udstedt din recept samt afhentningsapotek.
2.6.1 Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede det
bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumentere, at den
medbragte medicin er til eget forbrug.
2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10 (LBKG
2014-09-03, nr. 1040).

2.7 Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som
f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliancesamtale: Vi
indsamler oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for udførelsen
af ydelsen.
2.7.1 Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af hensyn til
at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at kunne
dokumentere ydelsen over for myndighederne.
2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 15 (LBKG
2014-09-03, nr. 1040) med senere ændringer. Ydelsen ”Tjek På Inhalation”
er dog baseret på samtykke.

2.8 Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og
din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks.
oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, log-in og
informationer om din computer.
2.8.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere
brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registrere
hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.
2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel
6, stk. 1, litra f.


HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA

3.1 De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger eller handler
på apoteket eller besøger vores hjemmeside.

3.2 Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder; i) FMK
om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i forbindelse med
udstedelse af recepter; iii) kommuner med henblik på ydelse af tilskud.


MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer,
jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin
videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret, kommuner og/eller
regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt sygeforsikring "danmark",
hvis du er medlem.

4.3 Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.5 videregiver vi til Danmarks
Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet en til formålet
særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet. Formålet med databasen er
at kunne gribe ind over for svig og fejlmedicinering/overforbrug. Databasen er
således oprettet af hensyn til brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang
til databasen med henblik på varetagelse af formålet med databasen.

4.4 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der
behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne
samarbejdspartnere, så som apoteker der laver dosispakning af medicin til
kunder. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler
oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende
oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er
underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler
med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.


SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på, jf. pkt. [xx], vil som
udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb.
Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare
oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi
opfylder lovkrav.

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer,
jf. punkt 2.2, opbevares generelt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
5.1.1 I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med efterforskning af en
mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret, indtil efterforskningen samt
sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne ikke længere er nødvendige eller er af
betydning for efterforskningen eller sagen generelt. I disse situationer vil
optagelserne også, i det omfang det er nødvendigt, blive videregivet til politiet.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, jf.
punkt [2.4], slettes hos os efter 3 år.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf. punkt [2.5],
slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.

5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydelser, jf.
punkt [2.6], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.


DINE RETTIGHEDER

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger
oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter
Databeskyttelseslovgivningen.

6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet
hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener,
hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt.
måtte være, samt oplysning om hvor fra oplysningerne stammer.
6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler
om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en
skriftlig anmodning til herning@apotekeren.dk Du kan blive bedt om at
dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt
du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret
om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan
blive korrigeret.

6.4 Retten til sletning
6.4.1 Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis
du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os, og vi ikke har et andet
retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling
af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige
forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1 Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at
overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. De fleste
personoplysninger på apoteket er dog tilgængelig for alle apoteker gennem
offentlige sundhedssystemer, hvorfor dataportabilitet ofte ikke er relevant.

6.7 Retten til indsigelse
6.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre
indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på
grundlag af vores legitime interesser.
6.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige
legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle
dine personoplysninger.

6.8 Retten til at klage til Datatilsynet
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,
1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan
blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

SIKKERHED

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab eller misbruges.

7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine
personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har adgang til
disse.


KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på apoteket
eller på hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller
ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:
Herning Østergades Apotek
Østergade 5, 7400 Herning
Tlf. nr.: 96266500
E-mail: herning@apotekeren.dk


ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste version af
persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.
9.2 Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 25.05.18

Dine oplysninger